Счетоводни услуги


гр. Балчик, ул. Черно Море 21
Тел.: 057 975 567
GSM: 0898 474 360
E-mail: neviston_konsult@b-trust.org
 

Счетоводни услугиНИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
Счетоводно обслужване;
ТРЗ и личен състав;
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
Текущо и годишно счетоводно приключване;
Регистрация на земеделски производители;
Регистрация, ликвидация и преобразуване на търговски дружества;
Посредничество със служби по трудова медицина;
Покупко-продажба на недвижими имоти;


СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ:
Разработване на индивидуална политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводна отчетност;
Разработване на индивидуален сметкоплан;
Текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
Изготвяне на платежни документи за дължими осигуровки, данъци и такси;
Следене на оборота за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
Ежемесечно изготвяне на справките-декларации по ЗДДС;
Прихващане, приспадане и възстановяване на данъка по ЗДДС, съгласно действащото законодателство;
Изчисляване на текущия финансов резултат;
Следене на плащанията и постъпленията по фактурите;
Изготвяне на справки за задълженията и вземанията по партньори;
Изчисляване на авансовите вноски;
Изготвяне на амортизационен план и инвентарни книги;
Изготвяне на декларации по чл.61н от ЗМТ за облагане с патентен данък;
Изготвяне на Годишен счетоводен отчет;
Изготвяне на Годишен финансов отчет за Агенцията по вписвания;
Изготвяне на Годишни данъчни декларации и прилежащите приложения към тях.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ:
Изготвяне на договори за трудови и за извънтрудови правоотношения;
Изготвяне на длъжностни характеристики,допълнителни уведомления,присъствени форми,
графици за работно време, заповеди за отпуск, заповеди за освобождаване и др.;
Изготвяне на правилници за вътрешния трудов ред и работна заплата;
Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ;
Изчисляване и изготвяне на месечни ведомости за работни заплати;
Изготвяне на фишове за работни заплати за персонала;
Изготвяне на служебни бележки за Службите за социално подпомагане, бюрата по труда и др. институции;
Изготвяне и подаване на ежемесечна информация за осигурените лица (Декларация обр.1 и Декларация обр.6 );
Изготвяне и съхранение на трувовите досиета на всички работници;
Изготвяне на необходимите докуменки при пенсиониране;
Консултации относно новостите в законодаделството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.

РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС :
Изготвяне на необходимите заявления по приложение №1 към чл.74, ал.1 и приложение №8 към чл.77, ал. 1 от ППЗДДС;
Изготвяне на пълен набор от документи за извършване на процедурата, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
Представителство и защита пред органите на Приходната агенция.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИЧЛЮЧВАНЕ:
Изготвяне на годишната данъчна декларация и приложенията към нея;
Изготвяне на справка за изплатените и получени доходи по чл. 73 от ЗДДФЛ;
Изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи;
Изготвяне на статистическите форми към Националния статистически институт;
Изготвяне на Годишните финансови отчети и публикуването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ДОКУМЕНТИ ЗА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ:
Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изискуеми от съответната банкова институция;
Попълване на неоходимите формуляри за отпускане на кредита;
Изготвяне на прогнозни отчети съобразени с бизнес плана на фирмата.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА:
Представителство и защита на фирмата при провеждане на общи, тематични или насрещни проверки и
ревизии от органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда и др. институции;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:
Регистрация на земеделски производители;
Изготвяне на анкетни формуляри и декларации по чл. 69, ал. 2 
и чл. 70, алл 2 от ППЗСПЗЗ за стопанската година;
Посредничество със застрахователни компании и др.

ЦЕНИ :

Ценовата ни политика е индивидуално ориентирана към всеки наш настоящ и бъдещ клиент.

Някои от основните определящи фактори са документооборота в рамките на един месец, броя на осигуряваните лица, регистрирана ли е фирмата по ЗДДС, спецификата на дейността.

Начало / За нас / Счетоводни услуги / Преводи и легализация / Строително-ремонтни услуги / Политика за защита на личните данни / Контакти
2019, Всички права запазени.